Regulamin

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.miminkoo.com jest Agnieszka Drewniany, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Miminkoo Agnieszka Drewniany, z siedzibą w Zabrzu (41-800 Zabrze), ul. Wolności 10
NIP 631-218-44-67, REGON 276524491, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.miminkoo.com jest sprzedaż pościeli, a także innych elementów wyposażenia wnętrz oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Pracujemy w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9-16.
4. Dane ułatwiające kontakt z Firmą miminkoo znajdują się w zakładce: Kontakt.
5. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego www.miminkoo.com jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU, CECHAMI JAKOŚCIOWYMI ORAZ INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA (podana przy każdym produkcie) PRODUKTÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.
PRZYSTĄPIENIE DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z CECHAMI KUPOWANYCH PRODUKTÓW.

6. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.miminkoo.com, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, wysyłkę, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

7. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.miminkoo.com, e-mailem: sklep@miminkoo.com.

8. Aby złożyć zamówienie należy napisać wiadomość na e-mail: sklep@miminkoo.com.
Klient przekazuje dane osobowe niezbędne do procesu realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, numer telefonu. Dane Klienta nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom. Wyjątek od tej reguły stanowi, przekazanie powyższych danych firmom świadczącym usługi kurierskie/ dostawy paczek, celem właściwego wykonania dostawy zamówionego towaru.

9. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się, po potwierdzeniu złożonego przez Państwa zamówienia- przesyłamy e-mail z informacją zwrotną. Aby zamówić kilka produktów, należy wymienić je w wiadomości e-mail.
Potwierdzenie przez Firmę miminkoo złożonego zamówienia nie jest równoznaczne z przystąpieniem przez Firmę miminkoo do realizacji zamówienia.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na naszym koncie bankowym kwoty płatności za zamówienie.
Płatność za zamówienia odbywa się przelewem na konto podane w zakładce KONTAKT.

10. W związku z tym, że pościel miminkoo, jest pościelą dedykowaną- to znaczy szytą na zamówienie Klienta, zazwyczaj sygnowaną przez niego indywidualnymi haftami, monogramami czy imionami, prosimy o przemyślane zakupy, gdyż w takich wypadkach nie obowiązuje prawo do 14-to dniowego zwrotu towaru kupionego poprzez sieć internet (USTAWAz dnia 2 marca 2000 r. „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Art.10, pkt.3,ppkt 4). 14- to dniowy okres zwrotu na mocy powyższej ustawy obowiązuje w przypadkach, gdy zamówiony produkt, jest ofertą standardową, bez naniesionych cech szczególnych-
t.j.: indywidualnego wymiaru, kolorystyki, haftów, imion czy monogramów, itp.
Ponadto informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie konsumentom (stanowi o tym art. 7 pkt. 1 przywołanej ustawy), czyli osobom fizycznym dokonującym zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową.

11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

REGULAMIN

1. Producent Pościeli Miminkoo
– Producent zobowiązuje się do rzetelnego opisu każdego z wystawianych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do możliwych odchyleń kolorystycznych między zdjęciami, a faktycznymi kolorami spowodowanych ustawieniami sprzętu komputerowego,
– przy każdym z produktów podano skład surowcowy, kolorystykę, możliwe rozmiary oraz sposób użytkowania i konserwacji sprzedawanych produktów,
– w przypadku wątpliwości, co do cech produktu, należy nawiązać kontakt ze sprzedającym w formie wiadomości mailowej na adres: sklep@miminkoo.com,
– wszystkie oferowane przez nas przedmioty są fabrycznie nowe, objęte 2- letnią gwarancją,
– producent wystawia do każdego produktu potwierdzenie zakupu, które jest załączone w przesyłce z produktem,
– producent nie ponosi kosztów przesyłki, chyba że przewidziano inaczej,
– nie realizujemy zamówień za pobraniem,
– wysyłka za granicę może być wykonana, pod warunkiem ustalenia tego faktu z producentem, w formie wiadomości mailowej na adres: sklep@miminkoo.com

2. Kupujący:
– większość sprzedawanych produktów jest wykonywana „na zamówienie”- nosi indywidualne cechy wskazane przez kupującego (wymiar, preferowany sposób zapięcia, hafty, itp.), dlatego prosimy o przemyślane zakupy, ponieważ zgodnie z Art. 10.3.3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), produkty takie nie będą podlegać 14- to dniowemu zwrotowi,
– przed przystąpieniem do zakupu produktu należy zapoznać się z jego cechami podanymi na stronach aukcji,
– złożenie zamówienia- zawarcie transakcji- zakup produktów oznacza, że Klient zapoznał się z cechami produktowymi kupowanych przedmiotów oraz zaakceptował warunki REGULAMINU,
– w przypadku wątpliwości- prosimy o kontakt w formie wiadomości mailowej na adres: sklep@miminkoo.com. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania,
– kupujący ponosi koszty przesyłki, chyba że przewidziano inaczej,
– PROSIMY O PODPISYWANIE KORESPONDENCJI IMIENIEM I NAZWISKIEM.

3. Realizacja zamówienia.
– złożenie zamówienia oznacza zakup produktu- zawarcie transakcji przez Kupującego,
– aby złożyć zamówienie, należy wysłać wiadomość e-mai- złożyć zamówienie na adres: sklep@miminkoo.com
– aby zamówić kilka produktów, należy wymienić je w wiadomości e-mail. Firma miminkoo prześle e-mail zwrotny, w którym zostaną wykazane zbiorczo wszystkie zamówione produkty.
– w wiadomości e-mail wysłanej do Kupującego po zakupie przedmiotów zawarte są wszystkie niezbędne informacje- dane niezbędne do prawidłowej realizacji transakcji,
– koszt zamówienia to: koszt produktu oraz opakowania i wysyłki, chyba że przewidziano inaczej,
– na zapłatę za zamówiony produkt czekamy do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, po tym terminie, w przypadku braku wpłaty, uznajemy zamówienie za „anulowane”,
– jeśli z jakiś powodów, Klient nie może uregulować należności w przewidzianym terminie 7 dni roboczych, PROSIMY O KONTAKT w formie wiadomości mailowej na adres: sklep@miminkoo.com, celem ustalenia innego terminu zapłaty,
– ZAMÓWIENIE JEST PRZEKAZANE DO REALIZACJI DOPIERO PO OTRZYMANIU ZAPŁATY- WPŁYWIE NALEŻNOŚCI NA KONTO FIRMY miminkoo.
– standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 3-5 tygodni (oraz czas wysyłki uzależniony od wybranej przez klienta formy), jednak w wyjątkowych przypadkach lub w okresie przedświątecznym, urlopowym, itp. może być wydłużony przez Producenta. W takiej sytuacji Klient będzie informowany w formie wiadomości mailowej (przed przystąpieniem do realizacji zamówienia), o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. W przypadku braku akceptacji przedłużonego terminu realizacji zamówienia przez Klienta, ma on prawo zrezygnować z zamówienia- ewentualne, wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na konto Klienta w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powyższej informacji (rezygnacji) przez Producenta.
Wymiana informacji musi być prowadzona w formie pisemnej.

4. Formy płatności:
– PRZELEW BANKOWY: Na zapłatę za zamówiony produkt czekamy do 7 dni roboczych. Zamówienie jest realizowane w przeciągu 7 dni roboczych od daty wpływu należności na konto Producenta, do których należy doliczyć czas dostawy, uzależniony od wybranej przez Klienta formy. Klient jest informowany o wpływie należności na konto Producenta, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu wpływu należności na konto Producenta. Klient otrzyma e- mail z informacjami potwierdzającymi złożenie zamówienia, potwierdzenie zapłaty, charakterystykę zamówienia oraz przybliżony termin dostawy (+/- 1 dzień).

5. Dostawa przedmiotów
– Przesyłki nadajemy w dni robocze, od poniedziałku do piątku. KLIENT JEST INFORMOWANY POPRZEZ E-MAIL O WYSYŁCE ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW.
– kupując na kilku aukcjach Klient ponosi JEDEN koszt przesyłki kurierskiej,
– w przypadku przesyłki Pocztą Polską koszt przesyłki zbiorczej uzależniony jest od wagi kupionych produktów, chyba że w aukcji przewidziano inaczej,
– jeśli ADRES DOSTAWY przedmiotów, będzie inny niż w danych Klienta, prosimy o zaznaczenie tego w wiadomości e-mail,
– w wyjątkowych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wykonania wysyłki do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania kwoty na naszym koncie, informując o tym kupujących telefonicznie lub e-mailem,
– po otrzymaniu przesyłki towaru należy sprawdzić czy stan przesyłki nie nosi śladów uszkodzeń w transporcie. W przypadku zaobserwowania przez Klienta tego typu uszkodzeń, należy przesyłkę rozpakować w obecności Kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych czasie transportu, należy sporządzić protokół podpisany przez Kupującego i Kuriera,
– za szkody poniesione w trakcie transportu odpowiada przewoźnik, u którego możliwe jest złożenie reklamacji za naszym pośrednictwem,
– w przypadku zaginięcia przesyłki na poczcie, możliwe jest złożenie reklamacji w ciągu 14 dni od daty nadania, a po pozytywnym jej rozpatrzeniu, w zależności od woli Klienta zwracamy pieniądze wraz z kosztem przesyłki w ciągu 7 dni roboczych na wskazane
przez kupującego konto lub po raz kolejny realizujemy zamówienie,
– istnieje możliwość osobistego odbioru produktów. W takim przypadku prosimy o kontakt w formie wiadomości mailowej na adres: sklep@miminkoo.com,
– wysyłka za granicę może być wykonana, pod warunkiem ustalenia tego faktu z Producentem, w formie wiadomości mailowej na adres: sklep@miminkoo.com.
– NIE WYSYŁAMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM!!!

6. Reklamacje
-większość sprzedawanych przez Firmę miminkoo produktów jest wykonywana „na zamówienie”- nosi indywidualne cechy wskazane przez kupującego (wymiar, preferowany sposób zapięcia, hafty, itp.), dlatego prosimy o przemyślane zakupy, gdyż w takich wypadkach nie obowiązuje prawo do 14-to dniowego zwrotu towaru kupionego poprzez sieć internet (USTAWAz dnia 2 marca 2000 r. „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Art.10, pkt.3,ppkt 4).
– 14- to dniowy okres zwrotu na mocy powyższej ustawy obowiązuje w przypadkach, gdy zamówiony produkt, jest ofertą standardową, bez naniesionych cech szczególnych- t.j.: indywidualnego wymiaru, kolorystyki, haftów, imion czy monogramów, itp.
Ponadto informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie konsumentom (stanowi o tym art. 7 pkt. 1 przywołanej ustawy), czyli osobom fizycznym dokonującym zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową,
– aby skorzystać z uprawnienia do zwrotu na podstawie Art.10, pkt.3, należy zgłosić ten fakt Producentowi w formie wiadomości mailowej na adres: sklep@miminkoo.com oraz dołączyć do zwracanego towaru (przesyłka polecona lub rejestrowana) OŚWIADCZENIE (wysyłane do klienta w momencie zgłoszenia rezygnacji) oraz dowód zakupu.
Formularze nie będą dołączane w przypadku towarów, których dotyczy Art.10, pkt.3,ppkt 4- „na zamówienie”,
– odesłanie towaru na mocy Art.10, pkt.3, odbywa się na koszt Klienta,
– w razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, (przedmioty nie mogą być w żaden sposób używane przez Klienta, poddawane zabiegom konserwacyjnym, itp.), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7. Gwarancja.
– gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat, od momentu wydania towaru Klientowi,
– gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń mechanicznych wynikłych z niepoprawnego użytkowania, a także pogorszenia jakości produktów w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niestosowania się do instrukcji konserwacji produktów,
– na wszystkich produktach sprzedawanych przez Firmę miminkoo, są naniesione informacje dotyczące właściwości produktów (pasy informacyjne), sposobu użytkowania oraz konserwacji, w formie wszytych metek informacyjnych. Prosimy o stosowanie
się do zaleceń Producenta, gdyż niestosowanie się do w/w zaleceń może skutkować nieuznaniem żądań reklamacyjnych,
-jeżeli zdarzy się, że towar jest wadliwy, niezgodny z zamówieniem lub nie spełnia oczekiwań Klienta- prosimy o kontakt w formie wiadomości mailowej na adres: sklep@miminkoo.com. Firma miminkoo dokłada wszelkich starań, aby kwestie sporne rozwiązywać w sposób satysfakcjonujący dla obu stron,
– celem realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości mailowej na adres: sklep@miminkoo.com lub w formie pisemnej (listem poleconym) na adres firmowy wskazany w danych kontaktowych. W zgłoszeniu prosimy podać nr dokumentu zakupu, dane kontaktowe oraz opis wady. Prosimy nie wysyłać przedmiotów, których będzie dotyczyć postępowanie reklamacyjne
bez uzgodnienia z Producentem. Przedmioty- towary takie nie będą przyjmowane przez Producenta. Wszystkie informacje dotyczące procedury zwrotu towaru/ rozpatrzenia reklamacji będą uzgadniane przez Producenta z Klientem w formie wiadomości mailowej
na adres: sklep@miminkoo.com. Termin otrzymania odpowiedzi od Producenta może ulec wydłużeniu w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Producenta,
– koszt dostarczenia produktu wadliwego celem reklamacji ponosi Klient,
– w sytuacji uznania przez Producenta reklamacji, koszt przesyłki zwrotnej- z właściwym produktem, pokrywa Producent.

8. Informacje dodatkowe
Firma miminkoo dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty były trwałe oraz w satysfakcjonujący sposób służyły Klientom. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, wątpliwości czy niestandardowe wymagania dotyczące zamawianych przedmiotów, prosimy o kontakt w formie wiadomości mailowej na adres: sklep@miminkoo.com. Postaramy się udzielać wszelkich informacji zarówno przy składaniu zamówienia
jak i po upływie okresu gwarancji.